Sportobchod.eu

Změnit měnu: EUR  CZK
Smluvní podmínky

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ

podle § 577 a násl. obchodního zákoníku
a smlouva o zřízení konsignačního skladu

I. SMLUVNÍ STRANY

1.Komisionář:

adresa:
tel., fax:
IČO:
DIČ:
bank.spojení:
email:

Fakturační adresa:

Zasílací adresa:2. Komitent: SQUADRA CZ s. r. o.

Zapsal Městský soud v Praze, odíl C., Vložka 46235 , dne 26.6.1996
zastoupený Janem Kupkou
sídlo:Nám. Sítná 3127, 272 01 Kladno
mobil: Jan Kupka 777 305 992
mail: squadra@volny.cz

IČO: 25060678
DIČ: CZ25060678
bank. spojení: eBanka:339868001/5500

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Komisionář se zavazuje, že na účet komitenta prodá zboží, jehož seznamy jsou nedílnou součástí této komisionářské smlouvy (dále jen smlouva). K tomuto účelu zřídí komitent konsignační sklad svého zboží v prostorách skladů komisionáře. Dodané zboží zůstává majetkem komitenta do okamžiku jeho prodeje třetí osobě.

III. CENA

Cena je stanovena dohodou mezi oběma smluvními stranami. Cena je uvedena u každého jednotlivého zboží specifikovaného v seznamu zboží, který je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. DOBA PLNĚNÍ

Komisionář se zavazuje, že činnost dle čl.II. bude pro komitenta vykonávat od účinnosti této smlouvy, tj. od ……….. Smlouva může být komitentem kdykoliv bez udání důvodů vypovězena

V. ODMĚNA KOMISIONÁŘE

Za činnost dle čl.II. smlouvy si komisionář ponechá částku navýšenou při prodeji nad dohodnutou cenu zboží s komitentem uvedenou v seznamu zboží, nejméně však 30 %.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Komisionář se zavazuje, že po obdržení faktury uhradí na účet komitenta finanční částku za realizovaný prodej zboží, dle data splatnosti. V případě prodlení s platbami, které bylo zaviněno komisionářem, je ujednán smluvní pokuta z prodlení ve výši 1% z dlužné částky za započatý den prodlení.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Komisionář je povinen činnost pro komitenta vykonávat s odbornou péčí a dle jeho pokynů. V případě, že se komisionář odchýlí od pokynů komitenta, musí komitent odmítnout účinnost takovéhoto jednání nejpozději do 10ti dnů od doby, kdy se o něm dozví, jinak je takovým jednáním komisionáře v konečných účincích vázán.  
  2. Komisionář se zavazuje, že provede veškerá opatření směřující k ochraně zboží před poškozením, ztrátou, zcizením nebo znehodnocením. Součástí povinností komisionáře je i pojištění převzatého zboží.  
  3. Vzniklou škodu na zboží je komisionář povinen komitentovi nahradit. Pokud bude škoda hrazena pojišťovnou a pojišťovna neuhradí škodu v plné výši, je komisionář povinen vzniklý rozdíl komitentovi zaplatit nejpozději ke stejnému datu jako poskytne plnění pojišťovna.  
  4. Komisionář je povinen činnost uvedenou v čl.II této smlouvy vykonávat sám.  
  5. Komisionář se zavazuje, že nejpozději k poslednímu dni každého měsíce zašle komitentovi písemně prostřednictvím emailu, faxu či pošty seznam prodaného zboží spolu s jeho vyúčtováním. V případě, že tak neučiní, ujednává se smluvní pokuta, a to ve výši 1% denně z ceny veškerého převzatého zboží, kterou je komisionář povinen zaplatit spolu s finanční částkou za realizovaný prodej na účet komitenta. Tímto ujednáním není dotčeno právo komitenta na náhradu škody, kdy právní nárok na náhradu škody existuje dle této smlouvy souběžně s právním nárokem na smluvní pokutu.  
  6. Komisionář se zavazuje, že v případě, že zboží neprodá a bude písemně vyzván komitentem k jeho vrácení, učiní tak nejpozději do 10ti dnů od data vyzvání. Vrátí komitentovi zboží nepoškozené, v odpovídajícím množství, jakosti a bez vad. V případě, že tak neučiní, ujednává se smluvní pokuta, a to ve výši 1% denně z ceny veškerého převzatého zboží, kterou je komisionář povinen zaplatit na účet komitenta. Tímto ujednáním není dotčeno právo komitenta na náhradu škody za vady zboží, za jeho poškození, neodpovídající jakost apod. způsobené komisionářem, kdy právní nárok na náhradu škody existuje dle této smlouvy souběžně s právním nárokem na smluvní pokutu.  
  7. Místem předání a převzetí zboží je provozovna komisionáře. Pokud si komisionář vyžádá zaslání zboží dopravní službou, hradí náklady na dopravu,pokud celková objednávka nepřesáhne 2000,-Kč bez DPH. Zboží převezme osobně a v přítomnosti řidiče uplatní event.reklamaci. Jakékoliv pozdější reklamace nebudou uznány a event. škody za nedodané zboží nese příjemce.  
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÝCH VĚCÍ

Odpovědným subjektem za vady prodaných věcí je komitent, pokud nedošlo k porušení povinností ze strany komisionáře. Zákazníkem reklamované vady zboží budou uplatňovány prostřednictvím komisionáře u komitenta. Komisionář není oprávněn k posouzení reklamací nebo vrácení peněz zákazníkovi. Jestliže tak učiní, vrácená částka půjde na jeho náklady.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, kdy každá smluvní strana dostane po jednom paré.  
  2. Změny a dodatky jsou platné pouze písemnou formou, za souhlasu obou smluvních stran.  
  3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, tato byla uzavřena na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu stranu a na důkaz autentičnosti tohoto prohlášení připojují své podpisy.

Ke stažení

Úvodní strana Nákupní košík Registrace Kontakt
Naše weby: Golf-vozik.cz, Fitness, SQK.cz